Webinary

REGULAMIN 

Regulamin przeznaczony jest dla osób korzystających z webinarów czyli szkoleń internetowych.

ORGANIZACJA

Webinary organizuje ŚWIADOMY DOSIAD będący marką podlegającą pod działalność MED LINE Ewa Mizgała Pręcikowska z siedzibą w Częstochowa.

Informacje o partnerze lub partnerach webinarów zostaną podawane każdorazowo w tytule i opisie webinaru. Partner/partnerzy zapewnia/ją wsparcie dla  ŚWIADOMY DOSIAD oraz dostarcza/ją informacji, opisów i wiedzy dotyczącej tematu szkolenia wzbogacając jego treść i przebieg.

CZYM SĄ WEBINARY 

Webinary są integralną częścią ŚWIADOMY DOSIAD Centrum Szkoleniowe Biomechaniki i Treningu Uzupełniającego dla Jeźdźców. Webinary będą również występowały pod nazwą Szkolenia Online, w najróżniejszym zakresie i terminach, które zostaną szczegółowo opisane na stronie swiadomydosiad.pl/webinary

Organizowane przez ŚWIADOMY DOSIAD Webinary to transmisja treści prowadzona przez Internet, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu: dosiadu, treningu uzupełniającego w jeździectwie,treningu funkcjonalnego oraz  biomechaniki ciała jeźdźca i konia, metod treningowych dla jeźdźców i pokrewnych tematów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarze następuje poprzez formularz rejestracji – link podany jest w wydarzeniu zorganizowanym na fanpage’u Świadomy Dosiad oraz na stronie swiadomydosiad.pl/webinary. Informacje o nowych webinarach będą pojawiać się na bieżąco na stronie swiadomydosiad.pl/webinary.

Organizator webinarium zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

ZMIANY TERMINU 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W przypadku odwołania webinaru, zostanie wskazany nowy termin. Organizator webinaru zastrzega sobie również prawo do zmiany programu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

WARUNKI PŁATNOŚCI/WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w Szkoleniu Online jest płatny zgodnie z opłatami zamieszczonymi na stronie swiadomydosiad.pl/webinary. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz opłacenie uczestnictwa. Opłata za webinarium uiszczana jest w podanym przez organizatora terminie, organizator wystawia fakturę jeśli zostały podane dane do fakturuy w formularzu zgłoszenia. Po realizacji webinaru i braku danych do faktury wystawiany jest paragon bez możliwości zmiany.Po dokonaniu opłaty uczestnik otrzymuje odpowiednie linki i hasła upoważniajace go do uczestnictwa w webinarze.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wybranym przez siebie webinarium na 3 dni przed planowaną datą webinarium. W takim przypadku faktura za szkolenie nie zostanie wystawiona, natomiast płatność zostanie zwrócona.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinarów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w aplikację Zoom.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ŚWIADOMY DOSIAD nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinaru nie leżące po jej stronie lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ŚWIADOMY DOSIAD reprezentowany przez Ewa Mizgała Pręcikowska posiada prawa autorskie, majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarów. Organizator informuje, że webinary zawierają chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy, a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody na piśmie.Wszelkie pozostałe wystepujece w webinarach treści i materiały nie należące do ŚWIADOMY DOSIAD mają wskazane swoje źródła autorskie.

UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU

Uczestnictwo w webinarze oznacza zapoznanie się z treścią regulaminu webinarów, którego kluczową kwestią jest świadomość wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie swojego wizerunku oraz zgoda na wykorzystywanie go w celach promocji i reklamy przez Organizatora. Jest to podyktowane formą interaktywną webinarów, podczas których wizerunek uczestnika jest widoczny dla organizatora oraz pozostałych uczestników oraz dokonuje sie zapisu nagrania szkolenia zawierajacego ten wizerunek i wysyła do wszystkich uczestników webinaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników webinarów będą przetwarzane przez ŚWIADOMY DOSIAD w celu świadczenia usług w obrębie webinaru zgodnie z zasadami RODO zamieszczonymi na stronie swiadomydosiad.pl

Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie swiadomydosiad.pl.