0
Twój koszyk
Produkt dodany Koszyk zaktualizwoany Produkt usunięty

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.swiadomydosiad.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Administratorem danych jest EWA MIZGAŁA-PRĘCIKOWSKA prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EWA MIZGAŁA-PRĘCIKOWSKA MED - LINE, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9491918975, REGON: 242822720.
 3. Dane osobowe zbierane przez EWA MIZGAŁA-PRĘCIKOWSKA MED - LINE, za pośrednictwem Serwisu www.swiadomydosiad.pl, zwanym dalej: Świadomy Dosiad, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Świadomy Dosiad dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 2. Rodzaj i cele przetwarzanych danych

 1. Świadomy Dosiad zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku: a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta, b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
 3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
  a) adres e-mail,
  b) dane adresowe,
  c) imię i nazwisko,
  d) numer telefonu.
 4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie.
 6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail
  b) dane adresowe
  c) imię i nazwisko
  d) numer telefonu.
 7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 8. Przekazanie danych osobowych do Świadomy Dosiad jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
 9. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  a) prowadzenie systemu komentarzy,
  b) Prowadzenie forum internetowego,
  c) Prowadzenie rozmów typu chat online,
  d) Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych,
  e) Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom,
  f) Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników,
  g) Obsługa zapytań przez formularz,
  h) Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  i) Realizacja zamówionych usług,
  j) Windykacja należności,
  k) Prezentacja oferty lub informacji,
  l) Prowadzenie newslettera.

§ 3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 4. Udostępnianie lub powierzanie danych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Świadomy Dosiad przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Świadomy Dosiad co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  • Podmioty przetwarzające. Świadomy Dosiad korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Świadomy Dosiad. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  • Administratorzy. Świadomy Dosiad korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Świadomy Dosiad wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Świadomy Dosiad tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Świadomy Dosiad i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Świadomy Dosiad tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 3. W przypadku skierowania żądania Świadomy Dosiad udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 5. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Serwisowi Świadomy Dosiad.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Świadomy Dosiad zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Świadomy Dosiad może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Świadomy Dosiad przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Świadomy Dosiad nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane,
  - wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
  w oparciu o jego zgodę,
  - wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
  Marketingowych,
  - dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
  prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Świadomy Dosiad może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu Świadomy Dosiad, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Świadomy Dosiad nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  - gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Świadomy
  Dosiad ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia
  prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
  - gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
  Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  - gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  Wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
  następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną
  sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad
  interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych:
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
  dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  - uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  - uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
  planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
  ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
  danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
  RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
  danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
  danych poza Unię Europejską.
 6. Prawo do sprostowania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej.
 7. Prawo do przenoszenia danych:
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Świadomy Dosiad spełnia żądanie albo odmawia jego
  spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
  otrzymaniu. Jeżeli jednak Świadomy Dosiad nie będzie mógł spełnić żądania
  w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
  Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
  o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących
  mu uprawnień.
 10. Użytkownik ma prawo żądać od Serwisu Świadomy Dosiad przekazania kopii
  standardowych klauzul umownych kierując zapytanie.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6. Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:

 • a) Operatorzy pocztowi,
 • b) Kurierzy,
 • c) Firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
 • d) Ubezpieczyciele,
 • e) Banki,
 • f) Operatorzy płatności,
 • g) Organy publiczne,
 • h) Operatorzy system komentarzy,
 • i) Operatorzy rozwiązania typu chat online,
 • j) Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony.

§ 7. Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. Świadomy Dosiad zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Świadomy Dosiad stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Świadomy Dosiad utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Świadomy Dosiad nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 4. Świadomy Dosiad nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 8. Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

§ 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EWĘ MOIZGAŁA-PRĘCIKOWSKĄ prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EWA MIZGAŁA-PRĘCIKOWSKA MED - LINE, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9491918975, REGON: 242822720 w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zapisz się do naszego newslettera i Bądź na bieżąco

Świadomy Dosiad © 2021 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: expertwww.pl
usercartmagnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram